Privacyverklaring “GALLOO”

Algemeen 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 oktober 2017 en gaat uit van het volledige concern hierna genoemd “GALLOO”.

“GALLOO” bestaat uit volgende vennootschappen : GALLOO HOLDING NV, GALLOO NV, GALLOO FRANCE SA, GALLOO WALLONIE SA, GALLOO TERTRE SA, GALLOO LOGISTICS NV, GALLOO PLASTICS SA, FORMAREC SCRL, GALLOO FINANCE NV, GALLOO LITTORAL SA, GALLOO ZEELAND BV, ECR SAS, ENVIRONMENT 2000 SAS, ETS LUCIEN BRION SAS, JOUVE SAS, INDUSPA SARL, FINANCIER NOTRE DAME, SCI LES REMPARTS, SOC. AMIENOISE DE RECYCLAGE

“GALLOO” stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Tijdens uw contact met “GALLOO” kan het voorkomen dat u persoonlijke informatie met ons deelt, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer). Dit zijn uw "persoonsgegevens".

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van de site of door ons uw persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. 

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie. Voor Direct Marketing praktijken, zoals het verzenden van een nieuwsbrief of communicatie in verband met de diensten of producten van de onderneming wordt uw aanvaarding via een opt-in vakje gevraagd wat wil zeggen dat u instemt met het verzenden van een nieuwsbrief of communicatie voor marketing doeleinden.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen “GALLOO” is onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische autoriteiten en haar rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens. De toezichthoudende autoriteit in België is op heden de ‘Privacy-commissie’ die zal omgevormd worden tot de ‘Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit’. Dit orgaan staat in voor klachten van personen inzake de verwerking van persoonsgegevens.
 

De verwerking van persoonsgegevens

“GALLOO” verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze diensten. Gegevens worden bijvoorbeeld meegedeeld door personen zelf bij een contactopname, bij de aan- verkoop van een product of voor de naleving van garantie,… (Dit is een niet-exhaustieve opsomming.)

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen. “GALLOO” gebruikt technische, functionele en analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. (meer informatie kan u terugvinden in het Cookiepolicy)

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen; “GALLOO” verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:

  • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Voor de verdere uitvoering van overeenkomsten;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren of aan te kopen;
  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Om wettelijke verplichtingen na te komen;
  • Wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van “GALLOO”.

“GALLOO” zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan verwerkers of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Rechten van de betrokkene

Wil u uw gegevens raadplegen, wijzigen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs door kopie van uw identiteitskaart, naar het emailadres privacy@galloo.com . Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen. De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld en binnen een redelijke termijn. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn. Wanneer er sprake is van een datalek waardoor uw rechten en uw bescherming van persoonsgegevens dreigen te worden geschonden zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u als betrokkene worden geïnformeerd.

“GALLOO” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@galloo.com

Gebruik van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van de “GALLOO”.

Aangaande minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@galloo.com , dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Informatie op de website en aansprakelijkheid

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe volgende gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. “GALLOO” bezit het exclusieve copyright en de intellectuele rechten van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van “GALLOO”.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De informatie over onze producten die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als bindende voorschriften worden beschouwd. “GALLOO” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u verdere informatie wilt aangaande bepaalde zaken, dient u contact op te nemen met de onderneming. “GALLOO” is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

Algemene bepaling

Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.

“GALLOO”

Blijf op de hoogte van alle nieuws rond Galloo en schrijf in op onze nieuwsbrief. Zo blijf je als eerste op de hoogte van nieuwe activiteiten en filialen, en krijg je regelmatig een mailtje met interessante weetjes.

Inschrijven

Contactgegevens

 
België: +32 56 52 13 00
Frankrijk: +33 3 20 23 91 49
info@galloo.com